Thiết bị này được sử dụng để sản xuất các sản phẩm có cấu trúc cơ học phức tạp mà không thể làm bằng cách rèn, cắt các nguyên liệu như đồng, thép. Hiện tại công ty  chúng tôi đang sản xuất các sản phẩm này theo phương pháp tự động bằng cách lập trình sẵn trên máy.