Dưới đây là lịch sử hình thành và phát triển của công ty Seoul Metal: